State Presidents

S.No.ImageNameYear
1 Th. Baldev Singh1980 - 1989
2 Prof. Chaman Lal Gupta
1989 - 1994
3 Sh. Vaid Vishnu Dutt
1994 - 1996
4 Sh. Daya Krishan Kotwal
1996 - 2002
5 Dr. Nirmal Singh
2002 - 2006
6 Sh. Ashok Khajuria
2006 - 2010
7 Sh. Shamsher Singh Manhas
2010 - 2012
8 Sh. Jugal Kishore Sharma
2012 - 2015
9 Sh. Sat Sharma (CA)
2015 - 2018
10 Sh. Ravinder Raina2018 - Till Present