State Presidents

S.No.ImageNameYear
1Th. Baldev Singh1980 - 1989
2Prof. Chaman Lal Gupta
1989 - 1994
3Sh. Vaid Vishnu Dutt
1994 - 1996
4Sh. Daya Krishan Kotwal
1996 - 2002
5Dr. Nirmal Singh
2002 - 2006
6Sh. Ashok Khajuria
2006 - 2010
7Sh. Shamsher Singh Manhas
2010 - 2012
8Sh. Jugal Kishore Sharma
2012 - 2015
9Sh. Sat Sharma (CA)
2015 - 2018
10Sh. Ravinder Raina2018 - Till Present