All events

Shahid divas celebrated at humbal under the leadership of mandal pradhan suresh

Shahid divas celebrated at humbal under the leadership of mandal pradhan suresh, sharma, mandal pradhan muslim morcha shakeel ahmed district panchayat cell pradhan suresh manhas, ex-sub sh. Sher singh katoch , ex-cap Hans Raj manhas ex -sainik Bodh raj manhas ex-hav belli ram